موقعیت های شغلی

کارشناس استقرار نرم افزار

یک کارشناس استقرار نرم‌افزار باید بتواند پروژه‌های استقرار نرم‌افزار و به‌روزرسانی‌ها را پیش ببرد و با توجه به نیازمندی‌های مشتریان، پیکربندی را انجام دهد.

مهندس فروش نرم‌افزار

مهندس فروش محصولات مهندسی‌شده و پیچیده‌تری را می‌فروشد از این رو باید دانش فنی را با مهارت‌های فروش ترکیب کند و پیشنهادات لاز م را به مشتریان بدهد.