امکانات اساتید

 • برگزاری کلاس آنلاین بر اساس برنامه هفتگی
 • حضور و غیاب خودکار
 • ثبت تکلیف بر اساس کلاس و درس
 • مشاهده پاسخ تکالیف و ثبت باز خورد
 • انتقال تکالیف برگزیده به پوشه کار
 • ثبت تکلیف بر اسا بازه زمانی خاص
 • ثبت نمره روزانه
 • ثبت نمره ماهانه
 • گزارش نمرات ثبت شده
 • گزارش انضباطی و مشاهده غیبت ها
 • بازبینی فیلم های کلاس آنلاین
 • بارگذاری محتوای آموزشی بر اساس کلاس و درس
×