دفتر کلاسی هوشمند

در این سامانه کلیه ی کارهایی که مدرس در دفتر کلاسی خود به صورت دستی انجام می دهد، می تواند به صورت مکانیزه در سیستم ثبت کند.

از جمله امکانات سیستم:

 • زمان بندی تدریس
 • جمع آوری اطلاعات دانش آموز
 • وضعیت درسی دانش آموز در درس مورد نظر
 • تعداد غیبت
 • نمرات کتبی و شفاهی،
 • موارد انضباطی در کلاس، گروه بندی کلاس
 • نمودار پیشرفت دانش آموزان
 • ارتباط با اولیاء
 • رتبه بندی
 • محاسبه نمره مستمر
 • ثبت و بررسی تکالیف
×