زیر سیستم شهریه

 • امکان مدیریت سنوات مالی
 • امکان تعریف اسناد حسابداری
 • امکان تعریف عناوین حساب ها
 • امکان ترازگیری در هر بازه ی زمانی دلخواه
 • امکان تعریف دفاتر کل با قابلیت چاپ دفتر
 • امکان تعریف دفاتر روزنامه با قابلیت چاپ دفتر
 • مدیریت چک ها
 • امکان تعریف شهریه برای موارد دلخواه
 • امکان مشاهده وضعیت شهریه دانش آموزان
 • امکان صدور خودکار فاکتور برای پرداخت شهریه دانش آموزان
 • امکان تعریف تخفیف خودکار بر اساس وضعیت های مختلف(وضعیت شغلی و خانوادگی)

×