مدیریت دانش آموز

  • ثبت و بروز رسانی مشخصات کامل دانش آموزان
  • ثبت و مشاهده سوابق پزشکی
  • مدیریت توفیقات دانش آموزان
  • مشاهده سوابق تحصیلی دانش آموزان
  • ارزیابی عملکرد دانش آموزان
  • بررسی وضعیت انضباطی دانش آموزان(دفتر انضباطی)
  • بررسی برنامه هفتگی و امتحانی دانش آموزان
  • تعریف نام کاربری برای دانش آموزان و اولیای دانش آموزان برای ورود به سیستم هوشبان
  • کارتابل مشاوره

×