زیرسیستم نمودار

 • امکان تهیه نمودارهای روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در طول ترم های مختلف تحصیلی، مقایسه عملکرد درسی و کلاسی، مقایسه عملکرد معلمین
 • نمودار فراوانی معدل
 • نمودار فراوانی نمرات امتحانات
 • نمودار مقایسه کلاسی معدل دانش آموزان
 • نمودار مقایسه کلاس میانگین نمرات دروس
 • نمودار مقایسه کلاس نمرات یک درس
 • نمودار مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموز در دروس مختلف
 • نمودار پیشرفت تحصیلی دانش آموز در یک درس
 • نمودار ماهیانه پیشرفت تحصیلی دانش آموز
 • نمودار ترمی پیشرفت تحصیلی دانش آموز در یک درس
 • نمودار مقایسه عملکرد معلمین مختلف یک درس

×